تحلیل شکنندگی قاب‌ خمشی فولادی ویژه با در نظر گرفتن پارامترهای تصادقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپو دزفول، دزفول، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال

چکیده

کمی کردن پتانسیل فروریزش سازه‌های موجود و سازه‌هایی که در آینده طراحی خواهند شد، از مهم‌ترین رویکردهای مهندسی زلزله می باشد. برای این مهم با توجه به ماهیت تصادفی زمین لرزه‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در مشخصات سازه از روش‌های آماری و احتمالاتی برای کمی کردن ظرفیت فروریزش سازه استفاده می‌شود. مناسب‌ترین روش، استفاده از بیان احتمال فروریزش سازه می باشد. این بیان بوسیله منحنی‌های شکنندگی فروریزش نمایش داده می‌شود. در این تحقیق، یک سازه‌ی 12 طبقه‌ی فولادی با سیستم قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه مطابق ضوابط آئین‌نامه‌های داخلی طراحی شده است. اثر کاهندگی مقاومت و سختی المان‌های سازه بر اساس مدل رفتاری ایبارا-مدینا-کراوینکلر اعمال شده است. تحلیل‌های دینامیکی افزاینده تحت 7 زوج شتاب نگاشت دور از گسل انجام شده است و منحنی‌های شکنندگی ظرفیت‌های فروریزش با در نظر گرفتن پارامترهای تصادفی لنگر تسلیم، نهایی و اوج المان‌ها توسعه داده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین پارامترهای مورد بررسی، عدم قطعیت در پارامتر لنگر اوج بیشترین تاثیر را بر ظرفیت فروریزش سازه می‌گذارد و می‌تواند تا 30 درصد احتمال فروریزش را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fragility Analysis of Special Steel Moment Frame with considering the Random Parameters

نویسندگان [English]

  • Elias Hekmat 1
  • Mohammad Sadegh Rohanimanesh 1
  • Akbar Hassanipour 2
  • Seyed Ali Razavian Amrei 3
1 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Jondi-Shapoor University, Dezful, Ahwaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Quantifying the potential for collapse of existing structures and structures that will be designed in the future is one of the most important approaches to earthquake engineering. For this important, due to the random nature of earthquakes and uncertainties in the characteristics of the structure, statistical and probabilistic methods are used to quantify the collapse capacity of the structure. The most appropriate method is to use the expression of the probability of collapse of the structure. This expression is represented by the fragility curves of collapse. In this research, a 12-story steel structure has been designed with special moment resisting frame in accordance with the internal codes. The effect of strength and stiffness deterioration of structural elements is performed based on the Ibara-Madina-Krawinkler behavioral model. Incremental dynamic analyses are conducted under 7 pairs of far fault ground motions. Fragility curves of collapse capacity have been developed considering the random parameters of yielding moment and the capping moment of the elements and the ultimate rotation capacity of the elements. The results show that among the studied parameters, the uncertainty in the capping moment parameter has the greatest effect on structural collapse capacity and it can change to 30% the collapse probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Moment Frame
  • Special Ductility
  • Random Parameter
  • Ibarra -Medina -Krawinkler Model
  • Fragility Curve