اثر نوع کاتیون بر حمله ی کلرایدی در ملات های بتنی شاهد و حاوی پوزولان دوده سیلیس در محیط ترکیبی سولفاتی- کلرایدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیقات و تکنولوژی دوام بتن و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cationic Type on Chloride Attack in Control Concrete Mortars and Containing Pozzolan Silica Soot in a Sulfate-Chloride Combined Environment

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezanianpour 1
  • Erfan Riahi Dehkordi 2
1 Head of Research Center for Concrete Durability and Amir Kabir University of Technology
2 Master of Engineering and Management of Amir Kabir University of Technology
دوره 18، شماره 44
آذر 1395
صفحه 61-68
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اسفند 1395