تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه عمران، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد سازه

چکیده

از آنجا که خوردگی میلگرد در سازههای بتنی یکی از عوامل اصلی خرابی زودرس و کاهش عمر مفید این سازهها است لذا تحقیقات زیادی در خصوص روشهای جلوگیری از خوردگی صورت گرفته و یا در حال انجام است. در این تحقیق، نمونه های بتنی با میلگرد روکشدار با ضخامت 40μm و 60μm از جنس روی، پوشش اپوکسی و بدون پوشش ساخته شده و در محیط شاهد، تسریع شده و همچنین شرایط محیط دریای عمان (جزر و مدی، مستغرق و ساحل) به مدت 14 ماه نگهداری شده اند. بر روی 92 نمونه ساخته شده، آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی، جذب آب، آزمایش نفوذپذیری تحت فشار آب، نفوذ یون کلر، جریان خوردگی، پتانسیل خوردگی و کاهش وزن میلگرد انجام شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که در مدت 14ماه عمل آوری در نمونه های با پوشش میلگرد ترک یا عالئم خوردگی مشاهده نشد. این در حالی است که در نمونه های بدون پوشش پس از مدت زمان حدود 100 روز علائم خوردگی بروز نمود. در آزمایش تسریع شده نیز اگر چه در نمونه های بدون پوشش، از همان ابتدا شروع فرآیند خوردگی را نشان می دهد، اما در نمونه های با پوشش اپوکسی پس از گذشت حدود 3 روز علائم خوردگی و بروز ترک های اولیه مشاهده شده است. در نمونه های با پوشش 40μm و 60μm روی نیز اگر چه در زمان شروع خوردگی تفاوت معنی داری مشاهده نشده اما در ادامه کار روند خوردگی بر روی نمونه های با پوشش کمتر سرعت بیشتری یافته و در نهایت پس از گذشت زمان مشابه کاهش وزن میلگرد به ترتیب 80% و 68% بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the type of rebar cover and location of the structure on concrete durability and corrosion of rebar on the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Mahmood Miri 1
  • Mehrollah Rakhshanimehr 2
  • Mohammad Foroutan 3
1 Associate professor of civil engineering, Sistan and Baluchestan University
2 Assistant Professor of Civil Engineering, Al-Zahra University
3 Master of Structures
چکیده [English]

Corrosion of bars is one of the most important reason for reducing the life time of reinforced concrete structures. Many researches carried out or under work to decrease this effect and control bars corrosion. In this study, samples of reinforced concrete with coated bar, 40 and 60 micron of zinc, epoxy and uncoated were made and cured in standard, accelerated as well as environmental conditions (wet and dry, submerged and coastal) of Oman Sea for 14 months. On 92 samples, compressive strength tests, electric resistance, water absorption, permeability test under water pressure, permeability of chloride ion, current and corrosion potential tests and bar weight loss were performed according to the related standards. The results of weight loss and corrosion indicated better performance of concrete with coated bar comparing to uncoated concrete in different conditions. No evidence of cracks and corrosion observed on samples with no coated of bars in all curing conditions during the tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bars coating
  • Concrete Durability
  • concrete crack
  • Bars corrosion