کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تهران

چکیده

در سالیان اخیر کاربرد سنگدانه های بازیافتی بتنی به عنوان جایگزین سنگدانه طبیعی در بتن معمولی رونق فراوانی یافته است. به دلیل ساختار متفاوت این نوع سنگدانه ها با سنگدانه طبیعی، بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی دارای عملکرد مکانیکی و دوام ضعیف تری نسبت به بتن معمولی است. یکی از راهکارهای بهبود عملکرد این نوع بتن، استفاده از مواد جایگزین سیمان مانند زئولیت است. در تحقیق پیشرو مجموعاً 8 طرح اختلاط درنظر گرفته شد که نسبت های 0 ،30 ،50 و 100% برای جایگزینی سنگدانه های درشت طبیعی با سنگدانه درشت بازیافتی بتنی انتخاب شد. از سوی دیگر 4 طرح مذکور با جایگزینی 15% از سیمان طبیعی با زئولیت نیز مجدداً ساخته شدند. آزمایشات جذب آب، چگالی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی و دوام در برابر پوسته پوسته شدگی برای آزمودن نمونه های بتنی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد زئولیت باعث بهبود عملکرد مکانیکی بتن حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی میگردد. بهطوریکه برای طرح حاوی 30% سنگدانه بازیافتی بتنی و 15% زئولیت، رفتار مکانیکی مشابهی با طرح شاهد، مشاهده شد. در خصوص عملکرد طرح های حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته پوسته شدگی، نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده شد؛ اما در خصوص طرح های حاوی زئولیت، افت شدید دردوام در برابر پوسته پوسته شدگی رخ داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of zeolite in concrete made with recycled aggregate concrete

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Ramezanianpour 1
  • Masoud Palasi 2
  • Milad Aghili Lotf 3
1 Assistant Professor of Civil Engineering, University of Tehran
2 Associate Professor of Civil Engineering, University of Tehran
3 Master of Science (MSc) in Road and Transportation, University of Tehran
چکیده [English]

In the last few years, application of recycled concrete aggregate (RCA) as an alternative for natural aggregates has increased. Due to the different structure of RCA compared to NA, recycled aggregate concretes (RAC) have inferior performance in terms of mechanical properties and durability compare to conventional concrete. One way to improve the quality and performance of RAC is using SCMs such as zeolite as a partial replacement of cement. In this research, 8 concrete mixes were considered in which RCA replaced natural aggregate at 30, 50 and 100% replacement levels. Also for improving the quality of RAC, 15% of Portland cement was replaced with zeolite. Several tests including water absorption, specific weight, compressive strength, splitting tensile, and deicer salt scaling resistance were performed on concrete specimens. The results showed that inclusion of zeolite improved the performance of RAC, such that concrete which incorporated 30% RCA and 15% zeolite had a similar performance to the reference mix. However, as for the deicer salt scaling resistance, all mixes containing 15% zeolite did not have an acceptable performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled Concrete Aggregate
  • Zeolite
  • mechanical performance
  • Deicer salt scaling resistance