بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

پروژه های عمرانی ارکان مختلفی دارد که این ارکان در هر فاز از چرخه حیات پروژه مسئولیت هایی را برعهده دارند. مدیر پروژه یکی از افراد تاثیرگذار در پروژه است که مسئولیت هایی را عهده دار می باشد. کیفیت انجام مسئولیت های مدیر پروژه تاثیر بسزایی در موفقیت پروژه دارد. عدم وجود شناخت کافی و فراگیر عوامل موفقیت پروژه، کار را برای کنترل، پایش و نحوه عملکرد پروژه ها را دشوار مینماید. با توجه به اینکه اتمام و نتیجه دادن پروژه در گرو همین وظایف و مسئولیت های مدیران پروژه می باشد، بنابراین شناسایی وظایف و مسئولیت های مدیران پروژه و همچنین شناسایی فاکتورها و معیارهای تاثیرگذار در موفقیت پروژه امری ضروری است. در این پژوهش مسئولیت های مدیران پروژه مشاور در فازهای مختلف حیات پروژه شناسایی و تاثیر آن بر روی موفقیت پروژه بررسی شده و در نهایت وظایف و مسئولیت های مهم و تاثیرگذارتر اولویت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the responsibilities of the project manager in project life and its impact on the success of construction projects

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahaei 1
  • Qasem Bagheri 2
  • Maryam Amani 3
  • Erfan Riahi Dehkordi 2
1 Faculty Member of Faculty of Civil and Environmental Sciences, Amirkabir University of Technolog
2 Master of Engineering and Construction Management, Amir Kabir University of Technology
3 Ph.D. Student, Farabi Campus, University of Tehran, Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

Construction projects consist of various organs which are responsible for each phase of the project lifecycle. Project manager is one of the effective person in project who undertakes important responsibilities. The quality of responsibilities undertaken by project manager has a significant effect on the success of the project. Lack of extend and enough identification with critical success factors leads to difficulty in monitoring and controlling the projects performance. Since the completion and results of the project depends to duties and responsibilities of project managers, identification the responsibilities of project managers and also factors affecting the project success, is essential. In this investigation, responsibilities of consultant project manager in various phases of project life cycle were identified and their effects on project success were evaluated. Eventually, more effective duties were prioritized in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • Consultant
  • project life cycle
  • project success
  • priority