بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده توسط گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Soft Dynamic Study of the Goodwill Wall Stabilized by the Pile Group in Comparison to Nailing Method

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Saba 1
  • Iman Mardani 2
1 Ph.D. in Civil Engineering, Soil and Phylosophy, Amirkabir University of Technology
2 Master of Civil Engineering, Soil and Pathology, Islamic Azad University of Arak