ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران، گرایش سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه عمران، دانشگاه الزهرا (س)


عنوان مقاله [English]

Provides a method for design based on probabilistic seismic performance

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Yarahmadi 1
  • Mahmood Miri 2
  • Mehrollah Rakhshanimehr 3
1 Ph.D. student of Imran, Structural tendency, Sistan and Baluchestan University
2 Associate professor of civil engineering, Sistan and Baluchestan University
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Al-Zahra University
دوره 17، شماره 42
دی 1394
صفحه 28-38
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 17 شهریور 1395