بررسی وابستگی پارامترهای ژئوتکنیکی با توپوگرافی و زمین شناسی شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک، دانشکده فنی، اراک، سردشت

2 مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اراک، اراک


عنوان مقاله [English]

Investigation of dependencies of geotechnical parameters with topography and geology of Arak city

نویسندگان [English]

  • Ali Sanaeirad 1
  • Mahin Karbasi Ravari 2
1 Assistant Professor, Arak University of Technology, Arak, Sardasht
2 Instructor and faculty member of Arak University of Technology, Arak
دوره 17، شماره 42
دی 1394
صفحه 39-47
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1395