مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل عددی استحکام فشاری یک سازه ساندویچی با هسته لانه زنبوری نوین مورد کاربرد در صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران


عنوان مقاله [English]

Laboratory study and numerical analysis of the compressive strength of a sandwich structure with a modern honeycomb core used in the manufacturing industry

نویسندگان [English]

  • Nazanin Kafaeii Kavoshian 1
  • Afshin Kazerooni 2
  • Javad Shahbazi Karami 3
1 Master of Science (MSc), Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Tarbiat Modarres University, Tehran
3 Ph.D. student, Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran
دوره 17، شماره 42
دی 1394
صفحه 59-68
  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 10 شهریور 1395