بررسی نوع اتصال شمع به دال و الگوی آرایش شمع ها بر روی عملکرد گروه شمع تحت بار جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی


عنوان مقاله [English]

Investigate the type of connection of the candle to the slab and the pattern of the piles on the performance of the candle group under the lateral load

نویسندگان [English]

  • Ali Sanaeirad 1
  • Arash Rastian Tehrani 2
1 Assistant Professor, Arak University, Faculty of Engineering
2 Graduate Student, Arak University, Faculty of Engineering
دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 38-50
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1390
  • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1394