بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی ویژه با استفاده از آنالیز دینامیکی افزاینده غیرخطی (IDA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، سازه، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)


عنوان مقاله [English]

Investigating the Seismic Function of a Specific Concrete Framing Frame Using Nonlinear Incremental Dynamic Analysis (IDA)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Komasi 1
  • Mohammad Karbasi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Ayatollah Grand Ayatollah Boroujerdi
2 Master Degree, Structural Engineering, Ayatollah Grand Ayatollah Boroujerdi (MA)
دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 51-60
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1394
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1395