تأثیر سرعت وسایل نقلیه بر روی تنشهای دینامیکی پلها با در نظر گرفتن شرایط گیرداری انتهایی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of vehicle speed on the dynamic stresses of bridges with regard to the different enduring conditions

دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 61-67
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1393
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1395