تاثیر توام آهک و رطوبت بر تورم و مقاومت برشی خاک رس منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اسلامشهر،اسلامشهر، ایران

چکیده

یکی از راه‌حل‌های تثبیت خاک رس استفاده از آهک می‌باشد. به منظوربررسی تأثیر درصد آهک، درصد رطوبت و زمان عمل‌آوری بر خواص مقاومتی و تورمی خاک رس نمونه‌های با 2، 5 ، 8 و 10درصد آهک و با رطوبت‌های 10، 15 و 20 درصد عمل‌آوری شدند و در زمان‌های 3، 30 و 60 روز تحت تنش‌های نرمال 1، 2 و 4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع با استفاده از دستگاه برش مستقیم و دستگاه تحکیم ازمایش شدند. نتایج نشان می دهد که نحوه آماده‌سازی نمونه‌ها، بخصوص نمونه‌های آزمایش برش مستقیم بر روی نتایج مؤثر می‌باشد. مقاومت برشی حتی اگر درصد رطوبت خاک بالا باشد، در صورتیکه زمان کافی و آهک مورد نیاز فراهم گردد می‌تواند افزایش یابد. مطالعه بر روی مقاومت برشی و تورم نشان داد که در 5 درصد آهک و با 15 درصد رطوبت و زمان عمل آوری 30 روزه بیشترین مقاومت برشی و کمترین میزان تورم بدست آمده است. بنابراین بهتر است برای اضافه نمودن آهک به ساختار خاک، از رطوبت‌های بالاتر از رطوبت بهینه استفاده شود که هم مقدار رطوبت کافی برای انجام واکنش در اختیار آهک قرار گیرد و هم از تاثیر منفی کمبود رطوبت بر افزایش تورم کاسته شده و نمونه در کوتاه‌ترین زمان بهسازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of lime and moisture on the swelling and shear strength of the clay in the Varamin area

نویسنده [English]

  • mohamad takaloo 2
2 civi engineer, Azad university, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

One of the solutions to fixing clay is the use of lime. In order to study the effect of lime percentage, moisture content and processing time on the resistance and swelling properties of clay samples with 2, 5, 8 and 10% lime and with moisture content of 10, 15 and 20%, were applied at 3, 30 and 60 days under stresses Normal 1, 2 and 4 kg / cm 2 were discarded using a direct shear test. The results of direct shear experiments indicate that the preparation of samples, especially in direct shear samples, is effective on the results. Shear strength can be increased even if the soil moisture content is high, provided sufficient time and lime is provided. The study on shear strength and shear strength parameters showed that in 5% of lime and with 15% moisture and 30-day treatment time, the highest shear strength and minimum swelling was obtained. Therefore, it is better to use a moisture content higher than optimum moisture to add lime to the soil structure, providing sufficient moisture for the reaction to the lime, and also the negative effect of the lack of moisture on the increase soil swelling, and the sample in short the best time is upgraded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear strength
  • Consolidation
  • Lime percentage