بررسی تاثیر ذرات ژئوفوم در بهبود پارامترهای ژئوتکنیکی مخلوط ماسه-رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه استفاده از مواد نوین جهت بهبود ظرفیت باربری خاک کاربرد فراوانی دارد. نوعی از مصالح جدید مورد استفاده در این زمینه ژئوسنتتیک‌ها است. بلوک‌های ژئوفوم نوعی از ژئوسنتتیک‌ها بوده و کارایی مناسبی داشته و جایگزین خاکریز پشت دیوار حائل یا لایه های روسازی راه می‌شود. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان ذرات ژئوفوم بر روی بهسازی ظرفیت باربری خاکهای رسی و ماسه ای خالص و مخلوط ماسه-رس است. میزان ذرات ژئوفوم ٠٥/٠، ١/٠و ٢٥/٠ درصد وزنی مصالح مورد مطالعه در نظر گرفته شده و خاک رس با درصدهای ٥، ١٠ و ٣٠ درصد با ماسه مخلوط شده است. به منظور ارزیابی میزان تاثیر گذاری ذرات ژئوفوم برپارامترهای ژئوتکنیکی خاک مخلوط شده با ژئوفوم آزمون‌های آزمایشگاهی تراکم، برش مستقیم (تحت اثر تنش های قائم 1، 2 و 3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در دو حالت اشباع و خشک(در شرایط رطوبت محیط) و نفوذ پذیری انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده آن است که در حالت کلی با افزودن 05/0 درصد وزنی ژئوفوم به مصالح مورد مطالعه وزن مخصوص خشک حداکثر افزایش یافته و نشست قائم کاهش یافته است. همچنین مقاومت برشی و توانایی باربری بهبود یافته است. اگرچه با افزایش میزان ذرات ژئوفوم در توده خاک ضریب نفوذپذیری افزایش یافته و خاصیت زهکشی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Geofoam Particle Effects on Improvement Geotechnical Properties of Sand-Clay Mixture

نویسندگان [English]

  • Adel Atri 1
  • Rouzbeh Dabiri 2
1 Department of Civil Engineering, East Azerbaijan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Nowadays new materials for improving bearing capacity of soils are widely used. Kind of new materials used in this regard are geosynthetics. Geofoam panel type of geosyntethic materials is useful and alternative for backfill in retaining wall or pavement layers. Main idea in this research is study geofoam particles effects on improvement bearing capacity of sand, clay and sand-clay mixtures. Geofoam particles effects on mixture in 0.05, 0.1 and 0.25% percent were considered and sand mixed with clay in 5, 10 and 30% percent. In order to evaluating geofoam particles influence in geotechnical properties of soil mixed some laboratory tests such as compaction, direct shear (in vertical stresses 1,2 and 3 kG/cm2) in saturate and dry (in natural moisture) conditions and permeability tests were performed. Results of this study showed that with increasing 0.05% percent geofoam in soil mixture maximum dry density went up and vertical settlement decreased. At the same time, shear strength of specimens increased. Although, with adding geofoam in specimens permeability went up and drainage condition improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand
  • Clay
  • Geofoam
  • Permeability
  • Shear strength