تاثیر سرباره کنورتور و کوره بلند بر مقاومت فشاری، خمشی و گیرش اولیه سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

در این مقاله از سرباره کنورتور و کوره بلند به‌عنوان افزودنی به سیمان جهت کاهش گرمای هیدراسیون جهت تسریع در بتنریزی در سازه‌های حجیم استفاده شده‌است. آزمایش‌های انجام شده شامل مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و زمان گیرش اولیه سیمان است. نمونه‌های حاوی سرباره کوره‌بلند و سرباره کنورتور هر کدام به صورت جداگانه و با نرخ 5 در صد، از 5 تا 30 درصد وزنی سیمان با سرباره جایگزین شده‌است، نتایج به‌دست آمده از مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی سرباره در سنین اولیه نشان می‌دهند که سرباره به‌عنوان یک ریز پرکننده عمل می‌کند و نسبت به نمونه شاهد، مقاومت فشاری سن 3 روزه آن بسیار کمتر است. با گذشت زمان و در سن 28 روزه اختلاف مقاومت فشاری سیمان حاوی سرباره با نمونه شاهد تقلیل پیدا کرده است. در نمونه‌های حاوی 5 درصد سرباره مقاومت فشاری 28 روزه با نمونه شاهد تقریبا برابر است. نمونه‌های خمشی در سن 28 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج حاصل حاکی از آن است که با افزودن سرباره به سیمان با یک شیب یکنواخت از مقاومت خمشی نمونه‌ها کاسته می‌شود. نتایج گیرش اولیه سیمان حاوی سرباره کنورتور و کوره بلند نشان می‌دهد که با افزایش میزان سرباره کنورتور به سیمان زمان گیرش اولیه آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of converter slag and high furnace on compressive strength, flexural strength and initial bonding of cement

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Mohamad Fadaei Dehcheshmeh 2
  • Mehrnaz Solimani Dashtaki 2
1 Civil Engineering, Shahrekord University
2 Department of Civil Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In this paper, the converter slag is used as an additive to cement to reduce the hydration heat and accelerate the concrete in bulk constructions. The tests carried out include compressive strength, flexural strength and initial setting time of setting. Either Samples with high temperature furnace slag or converter slag, each in division, with the rate of 5 percent, from5 to30% by weight of cement are used as an alternative to slag.
The results obtained from the compressive strength of slag-containing samples at early ages indicate that slag acts as a finer filler and is made up of a control sample, with a compressive strength of 3 days old, very low, over time and in age 28 days, the difference in compressive strength of cement containing slag was reduced with the control sample.
In samples containing 5% slag, the 28-day compressive strength was approximately equal to the control sample. Flexural samples were tested at 28 days of age. The results indicated that the addition of slag to cement with a uniform slope reduced the bending strength of the samples. The results of the initial fixation of the cement containing the converter slag showed that increasing the amount of converter slag to the cement increased its initial time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cement
  • Compressive strength
  • Flexural Strength
  • converter slag
  • high-temperature furnace slag