پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در حضور ناهمگنی بیضوی نرم زیرزمینی تحت امواج مهاجم SH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجان، زنجان

چکیده

در این مقاله پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در حضور ناهمگنی بیضوی زیرسطحی در برابر امواج مهاجم برون صفحه‌ی SH ارایه شده است. از روش عددی اجزای مرزی نیم‌صفحه در حوزه‌ی زمان که قادر است مش‌بندی را تنها بر روی مرز ناهمگنی متمرکز سازد، برای مدلسازی استفاده شده است. پس از عددی‌سازی روش مزبور در یک الگوریتم رایانه‌ای و تحلیل یک مثال اعتبارسنجی، با در نظر گرفتن برخی پارامترهای کلیدی مدل، از قبیل نسبتهای عمق، موقعیت، شکل، امپدانس و زاویه موج مهاجم، به تعیین الگوی بزرگنمایی سطح زمین در حضور یک ناهمگنی بیضوی نرم اقدام شده است. در انتها با تعیین حداکثر بزرگنمایی سطح زمین و برازش خطی از این مقادیر، نتایج در قالب یکسری جداول و معادلات خطی پیرامون کاربردهای مهندسی جمع‌بندی شده است. نتایج نشان می‌دهد کلیه پارامترهای مزبور در شکل گیری الگوی متفاوت پاسخ لرزه‌ای سطح زمین مؤثر می‌باشد. نتایج این تحقیق می‌تواند از جنبه کاربردی در تکمیل و تدقیق آیین‌نامه‌های لرزه‌ای موجود برای محیط‌های ناهمگن مشتمل بر عدسی‌ها و لنزهای زیرزمینی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic ground response in the presence of underground elliptical soft inclusions subjected to propagating incident SH-waves

نویسندگان [English]

  • Mehdi Panji 1
  • farshid yasemi 2
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this paper, seismic response of the ground surface was presented in the presence of a subsurface elliptical inclusion subjected to propagating incident SH-waves. A numerical approach known as half-plane time-domain BEM that was able to focus the meshes only around the inclusion was used for analysing the problem. After implementing the method in a general algorithm and solving a verification example, a sensitivity analysis was successfully carried out to obtain the amplification pattern of the surface in the presence of a soft elliptical inclusion with considering some key parameters including the ratios of depth, location, shape, impedance and incident wave angle. Finally, by obtaining the maximum amplification of the surface and linear regression from them, the results were summarized in the form of tables and linear equations for engineering applications. The achievements showed that all these parameters were effective in forming different pattern of the ground surface. The results can be practically used in completing the existing seismic codes for heterogeneous domains with underground lenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Half-plane BEM
  • Time-domain
  • Elliptical inclusion
  • SH-wave
  • Ground response
دوره 20، شماره 51
شهریور 1397
صفحه 64-83
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1397