نویسنده = گرشاسب خزائنی
ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 28-37

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


مدل تصمیم گیری چند هدفه تخصیص بهینه ریسک؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 44-54

گرشاسب خزائنی؛ مهدی فتاحی؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی