ارائه مدل پیش بینی تصادفات جرحی حمل و نقل جاده ای کالا با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشگاه شمال

2 گروه حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

امروزه استفاده از وسیلۀ نقلیه جاده‌ای عملاً متداول‌ترین شیوه حمل‌ونقل است. همچنین آمار و اطلاعات موجود در رابطه با حمل‌ونقل کالا‌ مبین آن است که وسایل حمل‌ونقل باری دارای نقش مهمی در صنعت حمل‌ونقل هستند. یکی از مباحث مطرح در مقوله برنامه‌ریزی ایمنی حمل‌ونقل، همگام‌سازی برنامه‌ریزی ایمنی با برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است و از مؤلفه‌های آن پیش‌بینی تصادفات در سطح کلان است به‌گونه‌ای که در مرحله برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، پیش بیتی تعداد تصادفات نیز صورت می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر دستیابی و ارائه مدل ریاضی به‌منظور پیش‌بینی تعداد تصادفات جرحی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا هم‌زمان با مراحل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است. در این مقاله با بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصادفات حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، مدل کلان پیش‌بینی تصادفات جرحی جاده‌ای کالا با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیک ارائه‌شده است. در این راستا ابتدا متغیرهای مرتبط با هر یک از مراحل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل مشتمل بر تولید سفر، توزیع سفر، تفکیک نوع کالا و تفکیک نوع وسایل نقلیه انتخاب گردیده و در هریک از گروه‌های چهارگانه مدل‌هایی به‌دست‌آمده است و در پایان از بین مدل‌های مذکور، مدل بهینه بر مبنای حداقل خطا (ERR)و بالاترین میزان ضریب همبستگی (R)انتخاب گردیده است. بدین منظور از داده‌های سال‌های 1390 تا 1393 به‌عنوان آمار مبنا و از اطلاعات سال 1394 برای اعتبارسنجی مدل استفاده‌شده است. بر مبنای مطالعات حاضر، از بین مدل‌های متناظر با مراحل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، مدل مبتنی بر متغیرهای تولید سفر بهترین پیش‌بینی را تصادفات جرحی کالا به دست می‌دهد و به همین دلیل پارامترهای تولید سفر مناسب‌ترین گروه متغیرها برای ساخت مدل شناخته‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transportation Road freight Accidents Prediction models using genetice programing

نویسندگان [English]

  • masoud bagheri ramiani 1
  • gholamreza shirazian 2
1 phd/Shomal University
2 Transportation, Civil engineering, Shomal University, Amol, Iran
چکیده [English]

Today, road transport is practically the most common mode of transport. Freight transport statistics also show that freight vehicles play an important role in the transportation industry. One of the topics raised in the categories of planning, transportation safety syncing safety planning with transport planning is and its components predict accidents and the macro level can be such that at the stage of planning, transport forecast,the number of accedents also take place. The purpose of the present study is to obtain and present a mathematical model to predict the number of road traffic accidents simultaneously with transportation planning stages. In this paper a macro econimic model of predicting road traffic accidents using genetic programing method.In this regard, variable related to each of stages of transportation planning including trip production,trip distribution, type of commodity and type of vehicles separation were selected and models were obtained for each of the four group.from these model,the optimal model is selected based on minimum error and highest R. For this purpose, data from 2011 to 2014 were used as baseline statistics and data from 2015 for model validation. Based on the present studies, among the models corresponding to the transport planning stages, the model based on travel production variables gives the best prediction of the surgical accident of the goods and therefore the travel production parameters are the most appropriate set of variables for modelling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident prediction
  • Safety model
  • Safety
  • genetic programing
  • Road Freight Traffic Accidents
دوره 21، شماره 55
شهریور 1398
صفحه 32-43
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1399