دوره و شماره: دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 1-76 
مطالعه عددی رفتار برون صفحه ای دیوار بنایی تقویت شده با نوار GFRP

صفحه 18-31

مریم واثقی امیری؛ مهدی دهستانی؛ محمد یکرنگ نیا


مدل تصمیم گیری چند هدفه تخصیص بهینه ریسک؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان

صفحه 44-54

گرشاسب خزائنی؛ مهدی فتاحی؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی