شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد مقاومت برشی تیرهای بتنی بدون خاموت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران-فنی-ولی عصر رفسنجان-رفسنجان-ایران

2 کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان

3 عمران-فنی-ولی عصر-رفسنجان-ایران

چکیده

محاسبه و تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی در مرحله طراحی و مهمتر از آن جهت مقاومسازی سازههای اجرا شده از اهمیت بسیاری برخوردار است. آییننامههای موجود روشهای متفاوتی را برای براورد مقاومت برشی پیشنهاد دادهاند. در این تحقیق سعی شد با استفاده از روش محاسباتی هوشمند فرمولبندی دقیقتری نسبت به روابط پیشنهادی آییننامهها ارائه شود. در این راستا بررسی گستردهای جهت جمعآوری نمونههای آزمایشگاهی معتبر انجام شد. پس از مشخص نمودن کلیه پارامترهای تاثیرگذار، مدل شبکه عصبی مصنوعی به صورت یک روش قابل اطمینان برای شبیهسازی و تعیین مقاومت برشی نهایی تیرهای بتنی لاغر بدون خاموت با مقطع مستطیل شکل، توسعه داده شده است. سرانجام یک رابطه تجربی با دقت مناسب برای تعیین مقاومت برشی نهایی تیرهای بتنی لاغر بدون خاموت با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی بدست آمده است و در نهایت نتایج بدست آمده با آییننامههای معتبر دنیا مقایسه شده است. همچنین مقایسهی مقاومت برشی آزمایشگاهی با آییننامههای مختلف و مدل پیشنهادی توسط شبکههای عصبی مصنوعی، نشان میدهد که مدل پیشنهاد شده از عملکرد مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial neural network for Shear Strength assessment of slender reinforced concrete beams without stirrup

نویسندگان [English]

  • Yasser Sharifi 1
  • - - 2
  • Adel Moghbeli 3
1 Civil eng., Eng., Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 -
3 Faculty of Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

In reinforced concrete beams, as the main weakness of concrete is in tension, rate of tension near support is less and it increases near the middle of span and leads to more ductility in this area. Artificial neural network has been developed as a reliable method to simulate and determine ultimate shear strength of slender concrete beams without stirrup. A numerical study was carried out to investigate shear capacity of slender reinforced concrete beams without stirrup subjected to simply support. For this purpose the effect of several parameters on shear strength of slender concrete beams without stirrup such as effective depth, shear span, compressive strength of shear reinforcement was considered. A numerical study was done in order to analyze and study results of artificial neural networks and finally an empirical formulae with suitable accuracy was obtained to determine ultimate shear capacity of slender reinforced concrete beams. Artificial neural networks and the obtained formulae were compared with several code recommendations. The results show that the model suggested by artificial neural network gives a suitable and exact formulae than other code recommendations formula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slender Concrete beams without stirrup
  • Artificial Neural Networks
  • Shear strength