تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف طرح شتاب برای سطوح مختلف لرزه ای به منظور بهسازی ایستگاههای تقویت فشار گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران،واحد قزوین،دانشگاه ازاد اسلامی قزوین،ایران

2 معاونت مهندسی ،منطقه 8 عملیات انتقال گاز

چکیده

حفظ شریانهای حیاتی در هنگام وقوع زلزله از اهمیت بالایی برخوردار است و ایستگاه های تقویت فشار گاز در کانون شریان های حیاتی خطوط گازرسانی قرار دارند. در ابتدای فرایند بهسازی تحلیل خطر زلزله ساختگاه ، قرار دارد .تحلیل خطر به منظور تعیین شتاب مبنا و تهیه طیف طرح ساختگاه برای یک سایت مورد نظر انجام می شود در این تحقیق تحلیل خطر برای سایت ایستگاه تقویت فشار گاز در منطقه نیزار قم به مختصات جغرافیایی 34.237736 درجه شمالی و 50.554062 درجه شرقی انجام شده است . همچنین طیف طرح خطی ساختگاه برای سایت با سطوح مختلف لرزه ای تهیه شده است. در جریان انجام تحلیل خطر از اطلاعات لرزه ای منطبق با شرایط زمین لرزه شناختی سایت مورد نظر استفاده شده همچنین با توجه به اهمیت انتخاب روابط کاهندگی در فرایند تحلیل خطر ، پس از بررسی های لازم از سه رابطه کاهندگی مشهور که استفاده از انها با توجه به شرایط زمین لرزه شناختی ایران توصیه گردیده استفاده شده و در نهایت روش درخت منطقی برای ترکیب نتایج به کار برده شد . در جریان تحلیل خطر از دو روش تحلیل خطر تعینی (DSHA) و تحلیل خطر احتمالاتی (PSHA) استفاده شده و این دو به عنوان مکمل یکدیگر در تحلیل خطر استفاده شده اند. و طیف طرح ساختگاه به شکل های نمودار، رابطه ریاضی طیف و جدول داده ها برای سازه ها با پریود های مختلف ارائه شده است.همچنین پهنه بندی بندی شتاب نسبی برای ناحیه ای به شعاع 200 کیلومتر به مرکز سایت تهیه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic hazard analysis and acceleration spectra for different seismic levels for retrofiting Gas pressure boost stations

نویسندگان [English]

  • Seyed AMIR Hossein Hashemi 1
  • ataollah ranjineh 2
2 gaz station
چکیده [English]

Since the lifelines during an earthquake is of great importance and the gas pressure boost stations are at the heart of the critical arteries of the gas lines Therefore, today the retrofitting of their structures is considered. The first step is the process of seismic hazard analysis of the site. Seismic hazard analysis is performed to determine the base designed acceleration and site design spectrum for a given site. In this study, seismic hazard analysis was performed for the site of gas pressure boosting station in Qom region (Geographic coordinates are 34.237736 degrees north and 50.554062 degrees east). The linear design spectrum of the sites is also provided for the site with different seismic levels. During the risk analysis, seismic information was used in accordance with the geological conditions of the site. Also considering the importance of choosing attenuation relationships in the risk analysis process, three well-known attenuation relationships have been used. Finally, the logical tree method was used to combine the results. In the seismic analysis process, two methods of deterministic risk analysis (DSHA) and probabilistic risk analysis (PSHA) are used and they have been used as a complement to each other in risk analysis. The design spectrum of the site is presented in the form of diagrams, spectral maths and data tables and Relative acceleration map is also provided for an area with a radius of 200 km to the center of the site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazard Anaysis
  • Designed acceleration spectrum
  • Gas station