دوره و شماره: دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 1-84 

مقاله پژوهشی

تعیین نرخ بیمۀ زلزله ساختمان فولادی موجود براساس آسیب پذیری لرزه ای

صفحه 5-15

سکینه شجاع؛ مهدی فرج محمدیه؛ بهروز بهنام


ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

صفحه 28-37

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی