بررسی اثر خروج از مرکزیت مقاومت و سختی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد سازه گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی بعثت کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

در هنگام زلزله سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌، وارد ناحیه غیرخطی شده و علاوه بر خروج از مرکزیت سختی که معیار مناسبی برای ارزیابی نامنظمی پیچشی می‌باشد، مسئله‌ی خروج از مرکزیت مقاومت نیز می‌بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق به ‌منظور بررسی اثر نامنظمی‌های مذکور، سه ساختمان با سیستم قاب خمشی فولادی در 6، 9 و 12 طبقه در نظر گرفته‌ شده و برای هر یک، سه مدل منظم و نامنظم با خروج از مرکزیت‌های سختی و مقاومت، مدل‌سازی شده‌اند. پس از انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت زلزله‌های مورد بررسی و به دست آوردن پاسخ‌های لرزه‌ای حداکثر جابجایی بام، حداکثر دریفت طبقات، حداکثر برش پایه و حداکثر شتاب بام و در نهایت با ترسیم منحنی‌های شکست به تفسیر احتمالاتی نتایج به ‌عنوان یکی از ابزارهای رایج جهت ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، پرداخته‌ شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که پاسخ‌های مدل‌های دارای نامنظمی نسبت به مدل‌های منظم بیشتر بوده و احتمال رخداد سطح عملکرد آستانه فروریزش در قاب 6 طبقه در مدل‌های نامنظمی 54 درصد و با افزایش ارتفاع، در قاب 9 و 12 طبقه در مدل نامنظمی به ترتیب 40 درصد و 19 درصد نسبت به مدل‌های منظم افزایش ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Performance Assessment of Steel Moment Frames Under the Consideration of Stiffness and Strength Eccentricity

نویسندگان [English]

 • Mansour Bagheri 1
 • Amin Vedad 2
 • Amir Abdollahi 3
1 Department of Civil Engineering, Birjand University of Technology
2 Department of Civil Engineering, Besat High Education Institute
3 MS.c. , Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

During the earthquake, the lateral resistance system of structural building arrives the inelastic region and rather than stiffness eccentricity, which is a suitable criterion for seismic response of structures, the strength eccentricity should be taken into account. In this research, in order to evaluate the stiffness irregularity, 3 steel moment frame buildings in 6, 9 and 12 stories were considered and three regular, stiffness and strength irregular models were simulated. Under the nonlinear time history analysis via the considered earthquakes, the seismic responses were obtained and fragility curves were plotted. Finally, probabilistic interpretation of results has been performed. Survey results indicated that the response of stiffness or strength irregular models have been more critical compared to regular ones. Moreover, the occurrence probability of collapse prevention structural safety level in irregular 6-story models 54 percent and in 9 and 12-story irregular models have been increased as 40 and 19 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moment Resistance Steel Frame
 • Stiffness Eccentricity
 • Strength Eccentricity
 • Fragility Curve
دوره 21، شماره 57
اسفند 1398
صفحه 16-27
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آذر 1399