مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی و نانو سیلیس بر خواص بتن خود-تراکم عمل آوری شده در آب شرب و فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشجو دکترا مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استفاده از زئولیت طبیعی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم در دو محیط آب شرب و فاضلاب پرداخته است. دوام بتن به ویژه در مناطق گرم خورنده مانند سواحل جنوبی کشور، از مسائل عمده محققان امر بتن می‌باشد. 16 طرح اختلاط با استفاده از آب شرب و فاضلاب ساخته شدند و نمونه‌ها در هر دو محیط عمل-آوری گردیدند. آزمایش‌های مقاومت فشاری در سنین مختلف، نفوذ‌پذیری، جذب آب و مقاومت الکتریکی در سنین 28و90 روزه انجام شدند. نتایج نشان داد که مقاومت در سن 56 روزه نمونه‌های حاوی درصدهای 5/0، 1 و 5/1 از نانوسیلیس، و عمل‌آوری شده در فاضلاب، نسبت به نمونه‌های عمل‌آوری شده در آب شرب، بیشتر هستند؛ در مجموع، زئولیت طبیعی و نانوسیلیس باعث بهبود مقاومت فشاری نمونه‌های عمل‌آوری شده در فاضلاب با قلیائیت بالا شده‌اند. به‌علاوه، نفوذپذیری در سن 28 روزه برای نمونه‌های حاوی %5/1 نانوسیلیس و عمل‌آوری شده با آب شرب، کم‌ترین و به مقدار 4 میلی‌متر و برای نمونه‌های حاوی %1 نانوسیلیس و عمل‌آوری شده در فاضلاب، کم‌ترین و به مقدار 5/4 میلی‌متر بود. به‌علاوه جذب آب نمونه-های حاوی %1 نانوسیلیس در هر دو محیط آب شرب و فاضلاب نیز کم‌ترین بوده است. هم‌چنین نمونه‌های حاوی درصدهای مختلف زئولیت طبیعی نسبت به نمونه‌های مرجع عمل‌آوری شده در آب شرب، مقاومت الکتریکی بیشتری را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of natural zeolite and nano-silica on the properties of self-compacting concrete cured in drinking water and sewage

نویسندگان [English]

 • seyedhamid hashemi 1
 • Seyed Fathollah Sajedi 2
 • Gholam Abbas Bahraminia 3
1 Road Administration of the Markazi Province, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Student PhD in Civil Engineering Management Management Structure Islamic Azad University, Qeshm, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the effect of using natural zeolite (NZ) and nano-silica (NS) on mechanical properties and durability of self-compacting concrete (SCC) in two drinking and sewage water environments. The durability of concrete, especially in corrosive hot areas, such as the southern coast of the country, is one of the major issues facing researchers. 16 mixing designs were made using drinking water and sewage and specimens were cured in both environments. Compressive strength at different ages, penetrability, water absorption and electrical resistance performed at 28 and 90 days ages. The results showed that 56-day strength of specimens containing 0.5%, 1.0% and 1.5% of NS, cured in sewage, had more strength than those cured in drinking water; in sum, NZ and NS improve strength of cured specimens in high alkalinity wastewater. In addition, the permeability at 28 days age for specimens containing 1.5% NS in and cured with drinking water, was at least as 4 mm and also for the specimens containing 1% NS and cured in the sewage, was minimum as 4.5 mm. In addition, water absorption of specimens containing 1% NS in both drinking water and sewage was the lowest; also, specimens containing different percentages of NZ showed higher electrical resistance than reference specimens cured in drinking water.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-compacting concrete (SCC)
 • Natural zeolite (NZ)
 • Nano-silica (NS)
 • Drinking water
 • Sewage water
دوره 22، شماره 58
بهار 1399
اردیبهشت 1399
صفحه 47-64
 • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1399