دوره و شماره: دوره 22، شماره 58، اردیبهشت 1399، صفحه 1-88 (بهار 1399) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی روش های هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم های فرا ابتکاری برای تخمین مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای حاوی لیکا

صفحه 19-34

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ نیلوفر ملکی؛ میلاد جمالی