اثرعمل آوری در محیط‌های اسیدی بر مقاومت و نفوذپذیری بتن حاوی خرده لاستیک و نانو سیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، گروه مهندسی عمران، سپیدان، ایران

3 گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران.

چکیده

در این مقاله، مقاومت و نفوذپذیری بتن حاوی خرده تایر و همچنین نانو سیلیس در معرض محیط‌های اسیدی در روزهای ابتدایی ساخت، مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور 5، 10 و 15 درصد از ماسه طرح اختلاط با خرده تایر جایگزین می‌شود، بعد از ساخت بتن، برخی از نمونه‌ها بلافاصله بعد از خروج از قالب در آب حاوی اسید سولفوریک 5 درصد و دسته‌ای دیگر در آب حاوی اسید هیدروکلریک 2 درصد برای عمل‌آوری قرار داده می‌شوند. در این تحقیق همچنین اثر استفاده از نانو سیلیس در این نوع بتن و رفتار آن در محیط‌های اسیدی از طریق جایگزینی 5 و 10 درصد وزن سیمان با نانو سیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از 7 روز قرارگیری نمونه‌ها در شرایط محیطی اسیدی، مقاومت فشاری و عمق نفوذ آب تحت فشار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج مقاومت فشاری نشان می‌دهد که به صورت کلی، مقاومت فشاری در محیط اسیدی کاهش یافته است و این کاهش در محیط اسید سولفوریک بیشتر بوده است به طوریکه برای نمونه حاوی 10 درصد خرده تایر نسبت مقاومت فشاری نمونه‌ی نگهداری شده در اسید سولفوریک به نمونه شاهد برابر با 79/0 و برای نمونه نگهداری شده در اسید هیدروکلریک برابر با 92/0 بدست آمده است. همچنین نفوذ پذیری در محیط اسید سولفوریک افزایش و در محیط اسید هیدروکلریک کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Curing in Acidic Environments on the Strength and Permeability of Concrete Containing Nano-silica and Rubber

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hosseini 1
  • Seyed Ali Hosseini Moosavinezhad 2
  • Amir Behshad 3
1 Faulty of technology and mining, Yasouj University, Choram,Iran
2 Department of Civil Engineering, Sepidan Branch, Islamic Azad University, Sepidan, Iran
3 Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the effects of curing in acidic environments on the strength and permeability of concrete containing Nano-silica and crumbed rubber were investigated. For this purpose, 5, 10, and 15% of the fine aggregates of concrete were replaced with crumb tire, some of the concrete samples after demolding were immediately immersed in 5% sulfuric acid and some of them immersed in 2% hydrochloric acid. By replacing 5 and 10% of cement with Nano-silica the effect of using Nano-silica on this type of concrete were investigated for this aggressive condition. To investigate the short-term effect of acidic conditions on the properties of concrete, after 7 days of curing under acidic environmental conditions, compressive strength and water penetration depth under pressure is evaluated. The overall results show that the compressive strength of rubberized concrete decreased in an acidic environment and this decrease was more in sulfuric acid. For the samples containing 10% crumbed tire that cured in sulfuric acid and hydrochloric acid, the compressive strength ratio to the control sample was 0.79 and 0.92 respectively. The permeability also increased in a sulfuric acid environment and decreased in hydrochloric acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete
  • crumbed tire
  • compressive strength
  • permeability
  • acidic environment