طراحی الگوی انتقال فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های عمرانی با رویکرد کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

چکیده

انتقال فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های عمرانی، موضوع پیچیده‌ای است و با توجه به نقش این صنعت در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کسب مزیت رقابتی پایدار، سهم آن در رشد اقتصادی قابل توجه بوده و فراهم‌کننده زیرساخت پایه‌ای برای بخش های دیگر اقتصاد است. مقبولیت انتقال فناوری در دهه‌های اخیر منجر به تعامل و همکاری شرکت‌ها با یکدیگر شده که می‌تواند فرصت اشتراک گذاری دانش، یادگیری و انتقال فناوری‌های نوین را فراهم کند. اما بدنه رو به رشد ادبیات پژوهشی در این حوزه نشان می‌دهد تمرکز عمده مطالعات موجود در انتقال فناوری صرفاً در سطح درون شرکت بوده و شکاف پژوهشی عمیقی در زمینه ارایه مدلی از انتقال فناوری‌های کارآفرینانه بین شرکت‌ها وجود دارد. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی الگوی انتقال فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های عمرانی با رویکرد کارآفرینی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان تجربی و دانشگاهی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و فرآیند جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با 18 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. مفاهیم استخراج شده در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و در نهایت با استخراج، تلفیق و ترکیب مفاهیم و دسته‌بندی آنها، الگوی پارادایمی پژوهش ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for transferring new manufacturing technologies in construction projects with an entrepreneurial approach

نویسندگان [English]

 • Sina ettehadi 1
 • abdolghani rastegar 2
 • Hadi Sanaeepour 2
1 AKU
2 gonbade kavous university
چکیده [English]

The transfer of new manufacturing technologies in construction projects is a complex issue and due to the role of this industry in GDP, job creation and gaining a sustainable competitive advantage, its contribution to economic growth is significant and provides the basic infrastructure for other sectors of the economy. The acceptance of technology transfer in recent decades has led to the interaction and cooperation of companies with each other, which can provide opportunities for knowledge sharing, learning and transfer of new technologies. However, the growing body of research literature shows that the focus of existing studies on technology transfer is only within the company and there is a deep research gap in providing a model of entrepreneurial technology transfer between companies. Therefore, the purpose of this research is to design a model for the transfer of new manufacturing technologies in construction projects with an entrepreneurial approach. The statistical population consists of experimental and academic experts selected by purposive sampling method and the data collection process performed using in-depth interviews with 18 experts. The extracted concepts analyzed in three steps of open, axial and selective coding, and finally, by extracting, combining and combining the concepts and their classification, a paradigmatic model of the research presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New manufacturing technologies
 • technological entrepreneurship
 • technology transfer
 • project management
دوره 23، شماره 62
خرداد 1400
صفحه 12-21
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 آبان 1400