دوره و شماره: دوره 23، شماره 62، خرداد 1400، صفحه 1-76 (بهار 1400) 
استفاده از بیوپلیمر زیست سازگار کیتوسان در تثبیت خاک ماسه بادی

صفحه 22-30

محمد حسین جلیلی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ مسعود عامل سخی


بررسی تأثیر نوع توزیع احتمال پارامترها در قابلیت اعتماد سازه های بتنی

صفحه 31-44

سمیرا حسن شاهی؛ کوثر یزدان نجاد؛ محمود میناوند