بررسی تأثیر ویژگی‌های ذینفعان بر عملکرد پروژه‌های بازیابی سوانح طبیعی: شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله (مورد مطالعه: سازمان هلال احمر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی علامه مجلسی، قزوین، ایران.

چکیده

در این پژوهش پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، "ویژگی‌های ذینفعان " ،"وضعیت زیرساخت‌های حمل ونقل" و "شرایط اجتماعی و اقتصادی" به عنوان متغیرهای تأثیرگذار برروی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله مورد بررسی قرار گرفتند تا نحوه‌ی تأثیرگذاری هریک مشخص شوند. روش این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش از بین مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان هلال احمر شهرستان ساوه به تعداد 170نفر می‌باشد که به طور تصادفی ازطریق فرمول نمونه‌گیری تعداد 118نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شد. همچنین برای ارزیابی روایی سازه‌ها و تعیین شاخص‌های متعدد برازندگی از نتایج تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نهایی بررسی و آزمون فرضیات نشان از تأثیر مستقیم "ویژگی‌های ذینفعان بر روی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله"، "شرایط اجتماعی و اقتصادی بر روی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله، "وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل بر روی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله"، "تأثیر متغیر مداخله‌گر شرایط اجتماعی و اقتصادی در رابطه بین ویژگی‌های ذینفعان بر روی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله"، "تأثیر متغیر مداخله‌گر وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل در رابطه بین ویژگی‌های ذینفعان بر روی عملکرد پروژه‌های بازیابی زلزله" داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Stakeholder Characteristics on the Performance of Natural Disaster Recovery Projects: Post-earthquake Transportation Network (Case study: Red Crescent Organization)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi i Mozaffar 1
  • Amir Zohdi 2
1 Member of Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 Industrial Management Department, Faculty of Management, Allameh Majlesi Institute of Higher Education, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In this study after reviewing the literature and interviewing correspondents, beneficiary features, Transport infrastructure situation and, social and economic conditions was examined as variables affecting the performance of earthquake detection projects to determine how to in influence any of them.
The method of the study in terms of object, is applied research, also a type of descriptive correlation in terms of data collection. The statistical society of the study includes 170 members among managers, assistants and experts of redcrescent organization of saveh country. 118 people were selected as samples by means of sampling formula and the questionnaires were distributed and gathered between them. Structural Equations Modeling approach, and pls software were applied to data analysis and to investigate the relationship between variables and hypotheses test. In addition the results of factor analysis ware used to validity assessment of structures and to determine the multiple indices of propriety. Final results of study showed ‘ the direct impact of beneficiary features on the performance of earthquake detection projects , the direct impact of social and economic conditions on the performance of earthquake detection projects , the intervention variable impact of social and economic conditions on relationship between beneficiary features on the performance of earthquake detection projects and the intervention variable impact of transport infrastructure situation on the relationship between beneficiary features on the performance of earthquake detection projects .At the end, proposals of research are presented.