بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران/دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه رازی

چکیده

Due to population growth and lack of space for construction, excavations are becoming more and more deep in the urban space. Studies have shown that in addition to soil mechanical properties, chemical properties also play a significant role in the stability of the excavation. This effect is more pronounced in fine-grained soils, where inter-particle chemical cementation results in greater cohesion to the soil and ultimately more stability to the soil. In this paper, the effect of soil chemical properties on stabilization of excavations is investigated, which is introduced as a new work. As a case study, excavation carried out on Modares Street in Kermanshah has been investigated. Also, using of Plexis software, the stability analysis of the excavation was performed using the physical and mechanical properties of the soil. The results of this analysis show that the maximum depth of excavation to stabilize the excavation, it is about 16 meters, while this excavation remained stable with a depth of 22 meters. Therefore, 6 m extra depth is related to the effect of soil chemical compounds, which is not applicable in physical analysis. The results show that if there is more knowledge about the effect of chemical compounds on the stability of the excavation, the depth of excavation can be considered more than the results of numerical analysis. Adding suitable chemical compounds to the soil of the project site, to stabilize the excavation wall, can be considered as a new method (compared to other methods such as nailing, anchorage, retaining wall).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Soil’s Chemical Components Effect on Excavation Wall Stability.

نویسنده [English]

  • Majid Aeini 1
1 Department of Civil Eng./Razi University
2
چکیده [English]

با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضا برای ساخت و ساز، روز به روز عمیق‌تر شدن گودبرداری‌ها در فضای شهری اتفاق می‌افتد. مطالعات نشان داده است که علاوه بر خصوصیات مکانیکی خاک، خصوصیات شیمیایی نیز سهم قابل توجهی در پایداری گود دارد. این تاثیر در خاک‌هایی که دارای ریزدانه هستند نمود بیشتری دارد که در آن سمنتاسیون شیمیایی بین ذره‌ای باعث ایجاد چسبندگی بیشتری در خاک شده است و در نهایت پایداری بیشتری را برای خاک خواهد داشت. در این مقاله تأثیر ترکیبات شیمیایی خاک در پایدارسازی گودبرداری‌ها بررسی می‌شود که به عنوان کاری نو معرفی می‌گردد. به عنوان یک مطالعه‌ی موردی گودبرداری انجام شده در خیابان مدرس کرمانشاه بررسی شده است. همچنین به کمک نرم‌افزار Plaxis تحلیل پایداری گود با استفاده از خصوصیات فیریکی و مکانیکی خاک انجام شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که بیشینه عمق گود برداری برای پایدار ماندن گود در حدود 16 متر است در حالی که این گود با عمق 22 متر پایدار مانده است. بنابراین 6 متر اضافه عمق مربوط به تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک است که در تحلیل‌های فیزیکی قابل اعمال نیست. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که اگر شناخت بیشتری از تاثیر ترکیبات شیمیایی در پایداری گود وجود داشته باشد، می‌توان عمق گودبرداری را بیش از نتایج تحلیل‌های عددی در نظر گرفت. افزودن ترکیبات شیمیایی مناسب به خاک محل پروژه، برای پایدارسازی دیواره‌ی گود، می تواند به عنوان یک روش جدید (نسبت به سایر روش‌های دیگر مانند نیلینگ، انکراژ، دیوار حایل و غیره) مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excavation
  • Stability
  • Mechanical properties
  • Chemical properties
  • Cementation