دوره و شماره: دوره 24، شماره 67، شهریور 1401، صفحه 1-67 (تابستان 1401)