بررسی تاثیر الیاف کربن، نانورس و آهک بر رفتار خاک های رسی گچدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، گرایش خاک و پی ، دانشگاه ازاد واحد اسلامشهر

چکیده

امروزه استفاده از مواد الیافی و نانو در تثبیت خاک‏ها با توجه به احتمال تاثیرات مثبتی که بر خاک های مشکلدار می گذارند ، مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور در این پژوهش تاثیر الیاف کربن، نانورس و آهک به صورت جداگانه و همچنین مخلوط آنها ( با نسبت مساوی) بر رفتار خاک های رسی گچدار مورد بررسی قرار گرفته است. جهت شناسایی دقیق اثر مواد افزودنی برروی خاک مورد نظر، آزمایش‌های متناسب با اهداف تحقیق شامل آزمایش‌های آتربرگ، تراکم، برش مستقیم و تحکیم بر روی خاک با درصدهای مخلوط 2، 4، 6، 8 درصد الیاف، نانو رس و آهک در زمان عمل آوری 7 و 28 روزه انجام گردیده است . طبق نتایج حاصل از تحقیق جهت بهسازی خاک مورد نظر درصد بهینه ماده افزودنی آهک، الیاف و مخلوط الیاف، آهک و نانورس برای رسیدن به بیشترین مقاومت برشی به میزان 6 درصد و ماده نانو به میزان 4 درصد می‌باشد و مدت زمان عمل آوری تاثیر قابل توجه بر رفتار خاک های بهسازی شده یا این مواد افزودنی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزودن آهک و الیاف کربن به صورت جداگانه نشست نسبت به خاک طبیعی کاهش می یابد. اما در مورد نانو رس و مخلوط الیاف کربن، آهک و نانورس تا مقدار 2 درصد نشست افزایش می یابد و با افزایش این مواد روند کاهشی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of carbon fiber, nanoclay and lime on the behavior of gypsum clay soils

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghbin 1
  • maryam haghbin 2
1 -
2 Masters student, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Today, the use of fiber and nanoscale materials in soil stabilization has been considered according to positive effects on problematic soils. For this purpose, the effect of carbon fiber, nanoclay and lime separately and their mixture (with equal ratio) on the behavior of gypsum clay soils have been investigated in this study. In order to accurately determine the effect of additives on the soil, suitable tests were performed such as atberberg tests, density, direct shear test and consolidation on the soil with mixed percentages of 2, 4, 6, 8% fibers, nanoclay and lime at the duration of treatment 7 and 28 days old. According to the results of the research, the optimum percentage of lime, fiber and mixture of fiber lime were 6% and for nono clay was 4%, and the duration of treatment had significant effect on the behavior of improved soils with these additives. Also, the results show that with adding lime and carbon fiber separately to the native soil, consolidation settlement decreased. But the settlement increases up to 2% of nanoclay and also, mixture of carbon fiber, lime and nanoclay and with increasing of these materials more than 2 percent, decreasing trend is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon fiber
  • nonoclay
  • lime
  • gypsum clay
  • improvement