دوره و شماره: دوره 23، شماره 64، آذر 1400، صفحه 1-86