تعیین نرخ بیمۀ زلزله ساختمان فولادی موجود براساس آسیب پذیری لرزه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده فنی رازی اردبیل

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

چکیده
علیرغم افزایش جمعیت و زلزله خیز بودن مناطق، کشور ما در استفاده مناسب از پوشش های بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله که یکی از راه حل های رایج در جهان است غفلت کرده و همین طور شرکتهای بیمه، نرخ حق بیمه را بدون در نظر گرفتن نوع سازه و پاسخ های لرزه ای ارائه می دهند بنابراین لازم است برای محاسبه نرخ نهایی بیمۀ زلزله پاسخ ساختمانهای موجود در برابر زلزله مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از تحلیل دینامیکی غیرخطی؛ شاخصهای خرابی دریفت، سختی و مفصل پلاستیک به دست آمده و همچنین برای مواردی از قبیل ویرایش آیین نامه، کیفیت مصالح، سطح خطر لرزهای مناطق، تعداد طبقات سازه، یک ضریب اصلاحی جداگانه با استفاده از روش دلفی محاسبه و این ضرایب و شاخص های خرابی در همدیگر ضرب شده و نرخ نهایی تحت عنوان "بیمه نامۀ مهندسی زلزله" ارائه شده که این نرخ 0.206 به دست آمده که از نرخ مورد استفاده در شرکتهای بیمه که بدون استفاده از تحلیل های سازه ای به کار می رود با دقت بالاتر به دست آمده است. بر این اساس حق بیمه زلزله برای یکسال برای ساختمان 7 طبقه فولادی مورد بررسی، از مبلغ 270 هزار تومان ) حق بیمه سازه مورد بررسی توسط شرکت های بیمه( به مبلغ 202 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. در مقابل، در صورت محاسبه این نرخ برای سازه های غیر مقاوم در برابر زلزله این ضریب قطعاً بیشتر از حق بیمه مورد استفاده در شرکت های بیمه خواهد بود پس در واقع بر اساس این پژوهش، هر سازه بر اساس آسیب پذیری خودش در برابر زلزله، حق بیمه پرداخت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of earthquake insurance rate of existing steel building based on seismic vulnerability

نویسندگان [English]

  • sakineh shoja
  • mehdi farajmohammadieh 1
  • Behrouz Behnam 2
1 Instructor of Razi Technical School of Ardabil
2 Faculty of Civil Engineering, Amir Kabir University of Technology
چکیده [English]

Abstract

Despite the increase in population and earthquake-prone areas, our country makes good use of insurance coverage to compensate for earthquake damage, which is one of the
Common solutions in the world are neglected, as well as insurance companies, offering premium rates regardless of type of structure and seismic response.
Therefore, it is necessary to examine the response of existing buildings to earthquake to calculate the ultimate earthquake insurance rate. in this research
Obtained from nonlinear dynamic analysis; indexes of drift, hardness, and plastic joint damage, as well as for items such as ritual-
Letter, quality of materials, seismic hazard level, number of structural floors, a separate correction coefficient calculated using Delphi method and these coefficients and
Damage indices are multiplied together and the final rate is presented as "Earthquake Engineering Certificate" with a rate of 0.206 obtained from
The rates used in insurance companies that operate without instrumental analysis have been more accurately obtained. Accordingly premium
Earthquake for one year for the 7-storey steel building examined, from 270 thousand tomans) Premium of the structure examined by the insurance companies (to
The amount has decreased by 202 thousand tomans. Conversely, when calculating this rate for earthquake-resistant structures, this coefficient is definitely higher
It will be the premium used by insurance companies so in fact based on this research, each structure is based on its own vulnerability to earthquake,
The premium will pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake Engineering Insurance
  • Dynamic Analysis
  • Damage Index
  • Correction Factors
  • Steel Structure