رابطه عملکردسلامت ایمنی و محیط زیست با رضایت شغلی در کارگران و استادکاران صنعت ساختمان مطالعه موردی : پروژه ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

2 عمران ، فنی مهندسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 گروه عمران دانشکده فنی و مندسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

صنعت ساخت و ساز از پر‌خطر‌ترین صنایع کاری محسوب می‌شود تنها حدود 7 درصد نیروی کار جهان در صنعت ساخت و ساز مشغول به کار هستند افراد با رضایت شغلی پایین، عملکرد شغلی ضعیفی داشته و مستعد در زمینه بروز حادثه هستند. در این مقاله نقش رضایت شغلی کارکنان بر عملکرد واحد سلامت،ایمنی و محیط‌زیست موضوعی ایست که در این مقاله بررسی گردیده است . لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه بین عملکرد سلامتی ، ایمنی و محیط‌زیست با رضایت شغلی و ارائه مدلی جهت پیشبینی این عوامل در صنعت ساخت ایران بوده که پروژه‌ی مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران واقع در تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. ابتدا یک پرسشنامه استاندارد ارزیابی سلامت ، ایمنی و محیط‌زیست با کنترل روایی و پایایی آن توسط نویسنده تهیه گردید و با استفاده از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ویسوکی و کروم داده‌ها از 126 نفر از کارکنان شاغل در این پروژه جمع آوری شده. همچنین تحلیل‌های همبستگی بر روی داده‌های گرد اوریی شده انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد بین اکثر شاخص‌های عملکرد سلامتی ، ایمنی و محیط زیست با شاخص‌های رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . همچنین بالاترین رابطه همبستگی با رضایت شغلی مربوط به رابطه بین اهمیت فردی و رضایت از سرپرست با ضریب همبستگی پیرسون 434/0 بوده نتایج کلی این پژوهش و مقایسه آن با مطالعات دیگر نشان می‌دهد رابطه عملکرد HSE با رضایت شغلی در صنعت ساخت ایران با سایر کشور‌های جهان تفاوت چندانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between performance of health, safety and environment with job satisfaction of workers and skilled workers in the construction industry Case Study: The central building of the Martyr Foundation and the Affaires of Tehran

نویسندگان [English]

  • Amin Saeedi 1
  • Ali katebi 2
  • Gholamreza Asadollahfardi 3
1 Civil engineering, faculty of engineering,Kharazmi University
2 civil engineering , engineering , kharazmi university , tehran , iran
3 Civil engineering department, faculty of engineering ,Kharazmi University
چکیده [English]

Construction is one of the most dangerous industries, with only about 7% of the world's workforce working in the industry, but about 30 to 40% of fatal accidents occur in the construction industry. People with low job satisfaction have poor job performance and are prone to accidents. This study aimed to investigate the relationship between health, safety, and environmental performance with job satisfaction and find a linear regression model to predict these factors in the Iranian construction industry. Therefore, the project of the Martyr Foundation and Affairs of Tehran was selected as a case study. First, a standard questionnaire of health, safety, and environmental assessment with control of its validity and reliability were prepared. Also, the standard questionnaire of job satisfaction Visoki and Chrome were used. Data collected from 126 labors who worked on this project and analyzed. Correlation were performed using SPSS software version 19 on the collected data. Findings indicated that a positive and significant relationship between most health, safety, and environmental performance indicators with job satisfaction indicators existed. Also, the highest correlation with job satisfaction was the relationship between personal importance and satisfaction with the workplace supervisor in which the Pearson correlation coefficient was equal to 0.434. Meanwhile, the regression analysis indicated that personal importance and job support are the most effective factors in predicting job satisfaction. The general results of this study indicates the relationship between HSE performance and job satisfaction in the Iranian construction industry is not much different from other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • correlation
  • Job stress
  • Health
  • Safety
  • Environment