دوره و شماره: دوره 24، شماره 69، اسفند 1401، صفحه 1-75 (زمستان 1401) 
بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پودر ولاستونیت بر پتانسیل واگرائی و خصوصیاتِ مکانیکی خاکِ رس

حامد پورعزیز؛ رامین وفائی پور سرخابی؛ میکائیل یوسف زاده؛ روزبه دبیری