مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوار مصالح بنایی آسیب‌دیده ترمیم شده با ستونک‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت ، تفت ، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.یزد.ایران

چکیده

در مقاله حاضر اثر روش ترمیم دیوار مصالح بنایی غیر مسلح آسیب دیده تحت اثر بارگذاری ثقلی همراه با بارگذاری چرخه‌ای داخل صفحه با کمک ستونک‌های قائم بتنی و میلگرد بستر در آزمایشگاه مطالعه شده است. بدین منظور دیوار باربر مصالح بنایی با مقیاس واقعی تحت اثر بار قائم همراه با بار جانبی مطابق پروتکل بارگذاری آزمایش شد، دیوار مشابه با دیوارهای سیستم مصالح بنایی رایج در ایران ساخته شد. نمونه دیوار غیر مسلح مصالح بنایی به عنوان نمونه شاهد تحت اثر بار قائم ثقلی و بارگذاری جانبی چرخه‌ای درون صفحه آزمایش شد و سپس نمونه آسیب دیده به کمک ستونک‌های قائم بتنی و میلگرد بستر در یک وجه ترمیم شد و مجددا تحت اثر بار قائم و بار جانبی چرخه‌ای درون صفحه آزمایش شده است. ترمیم دیوار غیر مسلح مصالح بنایی آسیب دیده به کمک ستونک‌های قائم بتنی و میلگرد بستر نه تنها اکثر خصوصیات لرزه ای اولیه دیوار سالم را در نمونه ایجاد کرد بلکه رفتار دیوار ها را تا حد زیادی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the seismic behavior of damaged unreinforced masonry walls retrofitted with concrete ties

نویسندگان [English]

  • Batool Rismanian Yazdi 1
  • mohammad reza javaheri tafti 2
  • َAlireza mirjalili 2
1 , Civil Engineering Department, Taft Branch, Islamic Azad University, Taft Yazd, Iran
2 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This paper aims to investigate the effects of retrofitting damaged unreinforced masonry walls using vertical concrete ties and bed rebar under both vertical and in-plane cyclic loading. An experimental program was conducted to test the masonry wall under a combination of constant vertical loads and cyclic lateral loads, following a specific loading protocol. The masonry wall was constructed to closely resemble the brick wall system commonly used in Iran and other South Asian countries by local construction workers. Initially, the unreinforced masonry wall was tested as a reference under vertical and in-plane cyclic lateral loads. Subsequently, the damaged sample was retrofitted by adding vertical concrete ties and bed rebar on one side, after which it was retested under the same loading conditions. The results showed that retrofitting the unreinforced masonry walls with vertical concrete ties and bed rebar not only restored the primary seismic characteristics of the walls but also significantly improved their seismic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damaged unreinforced masonry walls
  • Vertical concrete ties
  • Bed rebar
  • Seismic retrofit