بررسی قابلیت اعتماد تحت توزیع تصادفی ناکاملی ها در گنبدهای دولایه اسکالپ فضاکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

چکیده

سازه های فضاکار به علت درجه نامعینی بالا، سختی قابل توجه و وزن کم در سال های اخیر جهت پوشش فضاهای بزرگ به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. وجود انواع ناکاملی در این سازه ها چه در حین تولید مصالح یا هنگام اجراء، با توجه به تعداد زیاد اعضاء و گره ها اجتناب ناپذیر است. مطالعات انجام گرفته بر روی این سازه ها حساسیت رفتار آنها را به وجود انواع ناکاملی ها که در واقع ماهیتی تصادفی دارند نشان داده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیت اعتماد با توجه به تعداد چین و نسبتهای مختلف ارتفاع به دهانه در گنبدهای دو لایه فضاکار از نوع اسکالوپ است. برای هر سازه ابتدا انحنای اولیه در اعضاء بصورت تصادفی با توزیع نرمال اختصاص یافته سپس تحلیل المان محدود غیرخطی بارافزون قائم توسط نرم افزار OpenSees انجام شده است. این فرایند برای هر سازه 1000 بار تکرار شده و مجموعا 6000 تحلیل غیرخطی انجام شده است. نهایتا پارامترهای آماری و قابلیت اعتماد هر سازه به روش مونت کارلو ارزیابی شده اند. نتایج حساسیت قابل توجه گنبدهای دولایه را نبست به انحنای اولیه نشان میدهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effect of reliability under random imperfection distribution in double-layer scallop domes structures

نویسندگان [English]

  • HamidReza Ashrafi 1
  • Arash Bayat 2
1 Assistant Professor, civil eng, Razi uni
2 Phd candidate
چکیده [English]

Carried out studies on space structures signify the momentous influence of imperfections on the load bearing capacity of these structures. Many of these imperfections such as initial curvature in members are all innately random and can affect the bearing capacity of the members and consequently that of the structure. In this paper, the effects of the probabilistic distribution of initial curvature on the bearing capacity of flat double layer grid space structures with different pattern have been studied. 8 flat double layer space structures with different pattern were selected and 8000 nonlinear finite element analyses were done. At first, based on the random initial curvature imperfection amount of the member, the material property was updated. Afterwards, based on the push down analysis, the ultimate load bearing capacity of the structure was determined through nonlinear analyzes performed by the OpenSees software and this procedure was repeated numerous times. Finally, based on the Monte Carlo simulation method, the structure’s reliability diagrams were procured. The acquired results signify the sensitivity of the behavior of flat double-layer space grids to the random distribution of initial imperfections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • double layer space structure
  • initial curvature imperfection
  • Reliability
  • Monte Carlo Simulation
  • scallop