مدل سخت شدگی کششی بتن فوقتوانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه (GFRP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پدیده سخت شدگی کششی به عنوان پارامتری مهم در رفتار اعضای بتنی مسلح نقش بسیار مهمی در شناخت رفتار واقعی مصالح در مدلسازیها و ارزیابی رفتار غیرخطی سازهها دارد. در یک عضو بتن مسلح، بتن در فاصله بین دو ترک، تغییر طول میلگرد را مقید کرده و باعث میشود میلگرد عضو بتنی نسبت به میلگرد تنها کرنش کمتری نشان دهد. در واقع این پدیده موجب میشود تا سختی نمونه و رفتار عضو تغییر کند. از آنجاییکه پدیده سخت شدگی1 کششی به عواملی نظیر ابعاد عضو، نسبت تسلیح، قطر میلگردها و ویژگی مواد وابسته است، با انجام آزمایش 2 کشش مستقیم بر روی نمونههای بتن مسلح با مقطع دایرهای و مسلح شده با یک میلگرد GFRP2 به قطر 12 یا 16 میلیمتر از دو نوع میلگرد با مدول کشسانی متفاوت در مرکز نمونه، تأثیر ویژگیهای مکانیکی میلگرد تسلیح، نسبت تسلیح و نسبت c/d بر رفتارسخت شدگی کششی بتن فوق توانمند در اعضای بتنی مسلح با میلگردهای GFRP ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد افزایش c/d در همه نمونهها باعث افزایش سختی اولیه تا قبل از مرحله آغاز ترک در بتن میشود. با بررسی رفتار نمونه ها پس از پیدایش ترکهای نخستین برای نواحی قبل و بعد از ترک خوردگی بتن در نمونه های مسلح شده با GFRP مدلهای عددی مناسبی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The tensile hardness model of the above concrete is capable of handling the reinforced glass reinforced concrete reinforced concrete (GFRP) concrete samples

نویسندگان [English]

  • Hoseinali Rahdar 1
  • Mansoor Ghalehnovi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering and Engineering, University of Zabol
2 Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

It is very important to know the material's behavior to evaluate the nonlinear behavior of structures, it is necessary to know the tension stiffening phenomenon and its effect on the behavior of the reinforced concrete members to examine their behavior in tension. For a reinforced concrete member, the reinforcement confined concrete affects the member's behavior after being cracked in the spacing between two cracks, and the reinforcement rebar in the concrete member shows less strain than the bare rebar. This affects the width of cracks and the stiffness of the member under tension. the tensile behavior of concrete depends on factors such as member dimensions, reinforcement ratio, diameter of rebar and mechanical properties of material, Since in this research the experimental method is used to examine the effect of mechanical properties of rebar, reinforcement ratio and C/d ratio on the tension stiffening behavior of ultra high performance concrete members that reinforced by GFRP rebar. The results show that increasing the rebar cover on diameter rebar ratio (C/d) in all of specimens causes that their initial stiffening increases before the cracking stage in concrete. Also. In this study proposed a novel model for tension stiffening in RC members that reinforced with GFRP rebar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tension stiffening
  • ultra high performance concrete
  • GFRP rebar
  • Crack
  • reinforced concrete member