بررسی تاثیر مشخصات مخلوطهای آسفالتی در مقاومت لغزشی و تصادفات تقاطع های بدون چراغ راهنمایی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

اصطکاک سطح روسازی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ایمنی تقاطع ها شناخته می شود. اصطکاک کافی به راننده کمک می کند تا در صورت لزوم در کوتاهترین مسافت وسیله نقلیه خود را متوقف کرده و از وقوع تصادف جلوگیری نماید. اصطکاک متأثر از عوامل مختلفی بوده که مهمترین آنها مشخصات فنی مخلوط آسفالتی رویه است. تاکنون هیچگونه مطالعاتی درخصوص سنجش اثرات مستقیم مشخصات مخلوط آسفالتی در تصادفات صورت نگرفته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مشخصات فنی مخلوط آسفالتی بر تعداد تصادفات وسایل نقلیه در تقاطع های همسطح شهری و ارزیابی تأثیر این خصوصیات در اصطکاک است. در این راستا ، تعداد ده تقاطع بدون چراغ راهنمایی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و از روسازی آن ها به منظور آزمایش تجزیه مخلوط آسفالتی و بدست آوردن مشخصات فنی ، مغزه گیری شد. آمار تعداد تصادفات در تقاطع های مطالعاتی جمع آوری شد و همچنین مقدار ضریب اصطکاک سطح رویه به وسیله دستگاه ابداعی ضریب اصطکاک کششی اندازه گیری شد. بر اساس تحلیل آمار و اطالعات سه مدل رگرسیونی میان تصادفات ، ضریب اصطکاک و مشخصه های مخلوط آسفالتی بخوبی برازش یافت. نتایج نشان داد درصد شکستگی مصالح و درشت دانه تاثیر کاهنده در تصادفات داشته و در صد قیر تاثیر افزایشی دارد . بنا براین می توان با تغییر مشخصات مخلوط آسفالتی ایمنی تقاطع ها را به مقدار چشمگیری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Asphalt Mixes in Resistance Sliding and traffic jams without urban traffic lights

نویسندگان [English]

  • Behnam Amini 1
  • Sasan Adeli 2
1 Associate Professor at the Imam Khomeini International University Qazvin
2 Graduate Student, Imam Khomeini International University Qazvin
چکیده [English]

Pavement skid resistance has been recognized as one of the major factors in safety of intersections. Sufficient skid resistance helps vehicle drivers to stop their vehicle in shortest distance and avoid possible accidents. Asphalt mixture characteristics are among the most important factors in skid resistance. The main objective of this article is to investigate the influence of asphalt mixture elements on safety of urban unsignalized intersections. In this regard, ten un-signalized intersections selected in different parts of Tehran. Then pavement core samples were taken for extraction test and traffic accidents statistics were collected. The friction coefficient of pavement was measured at each intersection using a tractive friction device. Based on the data analysis three regression model were developed and validated. The models show a decreasing effect of aggregates fracture and coarse grain percentages and increasing effect of bitumen. Therefore the result show that at the intersection safety could improve significantly by adjusting asphalt mix elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement skid resistance
  • Asphalt mixture elements
  • Intersection safety