ارزیابی اثرات مودهای بالاتر در قاب های خمشی فولادی تحت زلزله های نزدیک راستای موازی و عمود بر گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز

چکیده

ارزیابی رفتار سازهها تحت زلزلههای نزدیک گسل در سالهای اخیر مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. زلزلههای نزدیک با اثر جهت پذیری پیشرونده باعث ایجاد پالس در نگاشت سرعت میشود. وجود پالس سرعت با پریود بلند در زلزلههای نزدیک گسل، موجب ایجاد نیازهای لرزهای قابل توجهی در قابهای فوالدی در مقایسه با زلزلههای دور از گسل میشود. به همین منظور در این پژوهش اثرات مودهای باالتر در قاب های خمشی فوالدی تحت زلزلههای نزدیک گسل، دوران دادهشده در راستای موازی (SP) و عمود بر گسل (SN) که دارای اثر جهت پذیری پیشرونده حاوی پالس سرعت می باشند مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی DAP که به خوبی اثرات مودهای باالتر را در حین فرایند تحلیل لحاظ میکند استفاده شده است. نتایج نشان میدهد اثرات مودهای باالتر تحت زلزلههای نزدیک راستای موازی با گسل (SP) بیشتر از زلزلههای راستای عمود بر گسل (SN) است. طبقات فوقانی سازهها بیشتر متأثر از مودهای باالتر است بهنحویکه در حدود 20% - 40% از ارتفاع طبقات فوقانی، اثرات مودهای باالتر حاکم است این در حالی است که طبقات میانی و تحتانی سازهها بیشتر متأثر از مود اول است. همچنین نتایج نشان میدهد که اثرات مودهای باالتر با افزایش دوره تناوب سازهها افزایش می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of higher modes in steel flexural frames under near earthquakes parallel to and perpendicular to faults

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gerami 1
  • Amirhesam Mashayekhi 2
  • Navid Siahpolo 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
2 Master of Civil Engineering, Earthquake Approach, Semnan University
3 Assistant Professor of Civil Engineering, Khuzestan University Jihad, Ahwaz
چکیده [English]

Evaluation of structures for near-fault earthquakes is taken into consideration of different researchers in recent years. Near-fault earthquakes with forward-directivity effect cause a pulse in the velocity record. The long-period velocity pulse in near-fault earthquakes causes higher seismic demands in steel moment resisting frames than far-fault earthquakes. In this research higher modes effect (HME) are evaluated in steel moment resisting frames under strike-normal (SN) and strike-parallel (SP) of near-fault earthquakes with forwarddirectivity effect and velocity pulse. For this purpose, Displacement-based adaptive pushover (DAP) method that considers the higher modes effect, has been used in this paper. The results show that the higher modes effect under strike-parallel component is higher than strike-normal component. Top stories of the structures are affected by higher modes effects. The results show that HME is increased by enhancing the time period of the structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NTHA
  • DAP
  • HIGHER MODES EFFECT
  • FORWARD-DIRECTIVITY
  • NEAR-FAULT