مدل سازی خطای شعاعی مداری ماهواره ارتفاع سنجی جیسون -2 با استفاده از نقاط هم گذر؛ مطالعه موردی: منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تفرش

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده

خطای شعاعی مداری مهمترین خطای موجود در اندازهگیریهای مربوط به ارتفاعسنجی ماهوارهای میباشد. بهترین روش عددی برای بدست آوردن مقدار این خطا و حذف آن از روی مشاهدات استفاده از نقاط همگذر است. برای این منظور نیاز است ابتدا مختصات جغرافیایی این نقاط بر اساس محل تالقی عبورهای ماهواره در حالت صعودی و نزولی را بدست آورده و بر این اساس سری زمانی مشاهداتی هر نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی ، زمان و مقدار ارتفاع سطح دریا (ssh) را از مشاهدات کلی استخراج کنیم. سپس برای هر نقطه مشاهدات حالت صعودی و نزولی را به ترتیب زمانی مرتب میکنیم (قبل از این کار تمامی خطاهای دیگر باید حذف شوند) و در ادامه اختالف مقدار ssh در حالت صعودی با مقدار متناظر آن در حالت نزولی را بدست میآوریم. اختالف بین مقادیر در حالت صعودی و نزولی به عنوان بردار مشاهدات و استفاده از روش بسط به سری فوریه و بهدست آوردن ضرایب این سری با استفاده از یک روش سرشکنی کمترین مربعات خطای شعاعی مداری ماهواره را مدلسازی میکنیم. روش ارائه شده در این مقاله برای مشاهدات ماهواره جیسون-2 درفاصله زمانی 2008/07/04 تا 2015/03/04 در محدوده خلیج فارس پیادهسازی شده است. در اینجا سریهای زمانی مشاهدات بر روی 6 نقطه همگذر در محدوده مورد نظر بر اساس پردازش اطالعات خام اولیه بدست آمده که بعد از تحلیل مشاهدات تصحیح شده به مقدار خطای شعاعی 3/593 سانتی متر رسیدیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jason-2 Altimetry Radial Error Modeling Using Coincidence Points; Case Study: Persian Gulf Region

نویسندگان [English]

  • Marzie Jafari 1
  • Hamid Mohammadi 2
  • Iraj Jazirian 3
1 Assistant Professor, Department of Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Tafresh University
2 Graduated from Geodesy, Islamic Azad University, Shahrood Branch
3 Member of faculty, Department of Surveying Engineering, Department of Surveying Engineering, Khaje Nasir-e-Din Tusi University, Tehran
چکیده [English]

The Orbital Radial error is the most important error in measurements for satellite altimetry. The best numerical method for obtaining the value of this error and removing it from observations is the use of crossover points. For this purpose, first it is necessary to obtain the geographical coordinates of these points based on the location of the crossing of satellite tracks in ascending and descending order, and based on this, the time series of observations of each point, including latitude, sea surface height (ssh) are extracted from observations. Then, for each observation point, we arrange the ascending and descending order in order (before all other errors should be eliminated), and then the difference between the ssh value in the ascending order and its corresponding value in descending order is obtained then the difference between the ascending and descending values are calculated. Using the Fourier series method, that the coefficients of the series based on the calculated differences as the observation vector via a least squares method are obtained, the radial orbit error of the satellite are modeled. The method presented in this paper for Jason-2 satellite observations is implemented in the Persian Gulf from 04/07/2008 to 04/03/2015. Here, the time series of the observations are obtained for 6 crossover points in the desired range based on the raw data processing. After the analysis of the corrected observation radial error value of 3.593 centimeters was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite altimetry
  • Crossover points
  • Fourier transformation
  • Jason-2