بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس بر بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار، گروه عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

بتن غلتکی، بتنی با اسلامپ صفر است که حدود دو دهه است در پروژه های متعدد روسازی اجرا شده و روند استفاده از آن همچنان در حال گسترش است. مقاومت فشاری و سایشی بالا و همچنین نفوذپذیری کم، تنها بخش اندکی از محاسن این نوع روسازی را نسبت به انواع دیگر آن بیان می کند. نانوسیلیس نیز ماده ای است که امروزه به عنوان یک پارامتر مهم در افزایش بهبود پارامترهای مختلف در بتن معمولی شناخته می شود و تاکنون برای بتن هایی با مقاومت بالا، کاربرد زیادی داشته است. در این پژوهش با جایگزینی نانوسیلیس به میزان 1/5، 2 و 2/5 سیمان، آزمایش بر روی نمونه های سخت شدة بتن غلتکیِ روسازی راه در سنین 7 و 28 روزه انجام شده است. این آزمایش ها شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیرمستقیم (دونیم شدن) و همچنین آزمایش دوام، شامل جذب آب نمونه های بتن غلتکی بوده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزودن نانوسیلیس به مخلوط بتن غلتکی، مقاومت فشاری و کششی بتن به شدت کاهش می یابد و با مشاهده نتایج آزمایش درصد جذب آب می توان به این نتیجه دست یافت که با افزودن نانوسیلیس به مخلوط بتن غلتکی، درصد جذب آب نمونه ها افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory study of the effect of nanosilica on roller concrete used in road pavement

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ashrafi 1
  • Yahya Adinehfar 2
  • Seyed Shahab Hasani Nasab 3
  • Seyed Ali Hasanzade 4
  • Ali Zarei 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah
2 Graduated from Master of Structural Engineering, Razi University, Kermanshah
3 Assistant Professor, Civil Engineer, Razi University, Kermanshah
4 Master's degree in Structural Engineering, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Rolled concrete, is a concrete without slump that used in many of pavement project in past two decades and this continue too. High the compression and abrasion strength and being below the permeability are the portions benefit of Rolled Compacted Concrete Pavement (RCCP). Nowadays, nano silica is a material that used for increased improvement of normal concrete parameters and yet is an important role in raising the mechanical properties of concrete. In this study, the effect of nano-silica on mechanical properties the RCCP is investigated. For this purpose, nano silica is added to RCCP with replaced of 1.5, 2 and 2.5 percentage of the volume fraction of cement. The experiments are contained of compression, splitting tension and water absorption that are carry out in 7 and 28 days of the life of sample concrete. In this study, results showed that with added nano-silica to RCCP, compression and tension strength are reduced and water absorption is increased. So the use of nano-silica not at all recommended in RCCP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rolled compacted concrete
  • nano-silica
  • Compressive strength
  • tensile strength
  • water absorption