تحلیل تیرهای سراسری و قاب‌های پل با استفاده از پراکنش لنگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل

2 استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در روش پخش لنگر، باز و بسته شدن پی در پی گره ها سبب ایجاد لنگرهای نامتوازن در گره های بسته می گرردد . در تحلیل سازه ها به روش چرخش-افت نیز به برپایی و حل دستگاه معادله های همزمان نیاز است. در این پژوهش، روش پراکنش لنگر برای تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل تحت اثر خمش، با استفاده از مفهوم پراکنش چرخش توسعه داده شده است. در این روش، فرض می شود هنگام تحلیل سازه، همه ی گره های سازه در برابر چرخش آزادند و لنگرهای گرهی همانند موج در سازه پراکنده می شود. روش پیشنهادی به دو صورت 1) گام به گام و 2) رابطه ی بسته ارائه خواهد شد و ویژگی های آن با حل مثال هایی بیان می گردد. نتایج نشان می دهد که، لنگرهای نامتوازن در گره ها ایجاد نمی شود و به حل معادله های همزمان نیاز نمی باشد. روند تحلیل سریع و پاسخها دقیق است. افزون بر این، لنگرهای انتهایی عضوها به طور مستقیم به دست می آید و نیاز به محاسبه چرخش گره ها نیست. همچنین، تعیین یک یا شماری از لنگرهای انتهایی بدون تحلیل کل تیر امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Continuous Beams and Bridge Frames using Moment Propagation

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Hoseini Tabatabaei 1
  • Mohammad Rezaiee Pazhand 2
  • Mahmoodreza Mollaienia 1
1 Assistant Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Engineering, University of Zabol
2 Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In moment distribution method, the successive clamping and releasing of joints lead to produce the outof- balance moments at fixed joints. And, analysis of structures by slope-deflection method needs to set up and solve simultaneous equations. In this research, the moment propagation method is developed for analysis of continuous beams and bridge frames considering flexural using the concept of rotation propagation. In the method, it is considered all joints are free to rotate and joint moments are propagated throughout the structure as a wave. The method is presented in 1) a step-by-step manner and 2) closed-form equations. Illustrating examples showed that, the out-of-balance moments are not produced at joints, and no need to set up and solve simultaneous equations. The process analysis is efficient and resulted moments are exact. Furthermore, member-end moments are obtained directly and there is not necessary to initially found corresponding joint rotations. Moreover, it is not needed to completely analyze the bridge frame, when some member-end moments should be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moment Distribution
  • bridges
  • Continuous Beams
  • Closed-Form
  • Rotation Propagation Method