بررسی پارامترهای موثر در دسترسی مد پیاده در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

از اهداف مهم در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)، پیاده مداری و ارتقاء سطوح استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر ها است که تحقق این اهداف در یک منطقه موجب بالا رفتن سطح TOD در آن منطقه خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر مد پیاده در سفر با حمل و نقل عمومی از دیدگاه دسترسی عابرین پیاده به ایستگاه های حمل و نقل عمومی است. در این پژوهش مجموعه‌ای مناسب از پارامترهای دسترسی پیاده شامل فاصله پیاده‌روی، تعداد ایستگاه حمل و نقل، حوزه نفوذ حمل و نقل، سرعت ترافیک، پارکینگ، تراکم مسکونی، تراکم تجاری، فضای سبز، اتصال، تنوع مدهای حمل و نقلی گردآوری شده و سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مقادیر کمّی هر یک برای منطقه 6 نهران (به عنوان مطالعه موردی) محاسبه شده تا ارتباط این پارامترها با درصد سفرهای انجام شده با حمل و نقل عمومی در منطقه به عنوان معیاری عملکردی از سطح TOD منطقه تعیین گردد. بدین منظور با استفاده از تکنیک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، مدلی برای میزان دسترسی مد پیاده در مناطق مختلف جهت انتخاب حمل و نقل عمومی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد خروجی شبکه با 95612/0=R و 41/4= MSE می‌تواند عملکرد مطلوبی از مدل را ارائه دهد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد پارامتر حوزه نفوذ حمل و نقل بیشترین تاثیر و فضاهای عمومی کمترین تاثیر را در بین پارامترهای دیگر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pedestrian Parameters on Transit-Oriented Development Performance (Case Study: Zone 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • shokoufeh rasoulzadeh sheikh 1
  • farshidreza haghighi 2
  • Mohammad Azmoodeh 1
1 Department of highway and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Noushirovani University of Babol
2 faulty of civil engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Pedestrian and upgrading the level of use public transport in cities is one of the main goals of Transit-Oriented Development (TOD), which achieving these goals in a zone, the level of TOD will increase. The main goal of this research is to determine the effect of Pedestrian mode on public transportation by way of access for pedestrians to public transport stations. In this research, a set of pedestrian access parameters to public transportation, such as walking distance, number of transport stations, transportation coverage, traffic speed, parking, residential density, commercial density, green space, connectivity, and transport modes were collected. Then, using GIS, the quantitative values for each parameter for the zone 6 of Tehran (as a case study) were calculated to determine the correlation of these parameters with the percentage of trips carried out with public transportation in the zone as a functional criterion from the level of the TOD area To be determined. Therefore, using a multi-layered perceptron neural network (MLP) technique, a model for pedestrian access modes to public transportation in different zones is presented. The results show that network output with R=0/95612 and MSE=4/41 can provide a good performance of the model. In addition, the results of the sensitivity analysis show that the parameter of transportation coverage has the greatest impact and the public spaces have the least effect among other parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian access
  • public transport
  • artificial neural network
  • multilayer perceptron
  • TOD