دوره و شماره: دوره 20، شماره 53، اسفند 1397، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

بررسی پاسخ لرزه ای توپوگرافی واقعی با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی در حوزه زمان

صفحه 3-16

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی


مشخصات مکانیکی بتن پرمقاومت با سنگدانه های بازیافتی

صفحه 17-29

شقایق افشار؛ مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ محمد حسین محمدی کیا؛ ابوالفضل آرزومند


اثر باد بر روی گنبدهای اسکالپ شش قاچی

صفحه 30-50

حسین صادقی؛ محمود هریسچیان؛ آرمین عظیمی نژاد؛ هشیار نوشین


برآورد اثرپذیری بارش‌های منطقه‌ای ایران از سیگنال‌های بزرگ مقیاس جوی به روش تحلیل آماری

صفحه 65-76

فرهاد هوشیاری پور؛ ساناز فرجی اشکور؛ فرشاد کوهیان افضل؛ مجید دهقانی