دوره و شماره: دوره 21، شماره 54، خرداد 1398، صفحه 1-87 
مدل آزمایشگاهی شالوده‌ سطحی توربین‌‌های بادی واقع بر خاک ماسه‌ای مسلح شده با ژئوگرید

صفحه 16-31

مهدی خرقانی؛ احسان بدخشان؛ محمد ابراهیمی فر؛ محمد حسین زاده؛ امیرحسین قاسمی پناه